ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು IIHSನ ಸಲಹೆ

Aromar Revi


लॉकडाउन और स्वास्थ्य आपातकाल मे बीस मुख्य बातें

Aromar Revi


Deindustrialization in Cities of the Global South

Seth Schindler, Tom Gillespie, Nicola Banks, Mustafa Kemal Bayırbağ, Himanshu Burte, J. Miguel Kanai, Neha Sami


Evaluating the Use of Renewable Energy and Communal Governance Systems for Climate Change Adaptation

Debora Ley, H J Corsair, Sabine Fuss,  Chandni Singh