ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು IIHSನ ಸಲಹೆ

Aromar Revi | 31  March 2020

Summary

ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತುರ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಕುರಿತು IIHSನ ಸಲಹೆ

DOI: https://doi.org/10.24943/TPLHE.KV.2020