<span style="font-size: 14pt;">Andrew Maskrey </span>

Andrew Maskrey

Chair
<span style="font-size: 14pt;">Allan Lavell</span>

Allan Lavell

<span style="font-size: 14pt;">Aromar Revi</span>

Aromar Revi

<span style="font-size: 14pt;">Bina Desai</span>

Bina Desai

<span style="font-size: 14pt;">Omar Dario Cardona</span>

Omar Dario Cardona

<span style="font-size: 14pt;">Wadid Erian</span>

Wadid Erian

<span style="font-size: 14pt;">Roberto Ruderi</span>

Roberto Ruderi

<span style="font-size: 14pt;">Pascal Peduzzi</span>

Pascal Peduzzi

<span style="font-size: 14pt;">Luna Abu Swaireh</span>

Luna Abu Swaireh

<span style="font-size: 14pt;">Johan Schaar</span>

Johan Schaar

<span style="font-size: 14pt;">Shinichi Takemura</span>

Shinichi Takemura

<span style="font-size: 14pt;">Yuichi Ono</span>

Yuichi Ono